Вие се намирате на страница:

Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.ZDRAVALNIK.BG

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Платформата “www.zdravalnik.bg” е собственост на Фондация в обществена полза “Здравалник”, БУЛСТАТ: 176926998, № на вписване 20151111006.
 2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
  • „Потребител“ – физически лица, използващи “www.zdravalnik.bg”.
  • „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на “www.zdravalnik.bg” приема при използването на сайта.
 3. Уеб сайтът “www.zdravalnik.bg” и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на “www.zdravalnik.bg” предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на “www.zdravalnik.bg”, той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

II. СИГУРНОСТ

 1. “www.zdravalnik.bg” съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя
 2. Фондация “Здравалник” не гарантира постоянното функциониране на “www.zdravalnik.bg”.

III. ДОСТЪП

 1. Фондация “Здравалник” си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 2. Фондация “Здравалник” си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондация “Здравалник”. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 3. Фондация “Здравалник” си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондация “Здравалник” няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 1. Информацията, намираща се на “www.zdravalnik.bg”, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
 2. Информацията, предоставена на “www.zdravalnik.bg”, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на “www.zdravalnik.bg”. Това е причината, поради която Фондация “Здравалник” не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
 3. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондация “Здравалник”, чрез електронна поща или през “www.zdravalnik.bg” включително, но не само, Потребителят приема, че:
  • Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  • Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  • Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондация “Здравалник” може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Фондация “Здравалник”, чрез “www.zdravalnik.bg” не събира/обработва/съхранява лични данни. Фондация “Здравалник” следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. „БИСКВИТКИ”

 1. “www.zdravalnik.bg” събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Посочената на “www.zdravalnik.bg” информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондация “Здравалник”, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Фондация “Здравалник” и да посочи несъотвествието. Фондация “Здравалник” си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. Фондация “Здравалник” запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на “www.zdravalnik.bg”.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на “www.zdravalnik.bg” представлява интелектуална собственост на Фондация “Здравалник” и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:
  • Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на “www.zdravalnik.bg”).
  • Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
  • С посочване на автора.
  • Без модификации.
  • И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 1. Фондация “Здравалник”, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.
 2. Фондация “Здравалник” гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на “www.zdravalnik.bg” и друга актуална информация около проекта.
 3. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на “www.zdravalnik.bg”.
 4. Фондация “Здравалник” си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
  • Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондация “Здравалник” във връзка с “www.zdravalnik.bg”, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
  • Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на “www.zdravalnik.bg” и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на “www.zdravalnik.bg” и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно “www.zdravalnik.bg” за лични и нетърговски цели.